Proč musí být na studnu povolení?

Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. jsou studny kopané i studny vrtané vodními díly. Proto jsou podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. i stavbou, na kterou je potřeba mít patřičné povolení a jejich realizaci mohou provádět pouze firmy s příslušným oprávněním, tzn. nelze je provádět ani svépomocí. 

Kdo studny povoluje a na základě čeho?

Povolení na studny vydává Odbor životního prostředí na základě Žádosti o vydání povolení k odběru podzemních vod a společného územního a stavebního povolení.

V současné době umožňují právní předpisy zbudovat studnu buď jako předem povolenou stavbu - vodní dílo, anebo jako geologické průzkumné dílo (vrt), které se teprve následným úředním rozhodnutím stane studnou.

Povolení na studnu vyřídíme

a) Studna jako vodní dílo (dle stavebního, resp. vodního zákona)

Tento postup využije každý, kdo na novou studnu nespěchá, případně i ten, kdo předpokládá v řízení ze strany účastníků možné komplikace.

Studnu je možné realizovat až po získání stavebního a vodoprávního povolení. Zajištění povolení trvá zpravidla devět a více měsíců a jsou potřeba níže uvedené doklady a dokumentace:

 • Snímek katastrální mapy dotčeného pozemku, včetně zakreslení místa odběru podzemní vody s dodržením odstupových vzdáleností od možných zdrojů znečištění.
 • Situace širších vztahů místa odběru podzemní vody a jeho okolí. Schématické zakreslení do mapového podkladu zpravidla v měřítku 1: 10 000 - 50 000.
 • Projekt geologických vrtných prací nad 30 m hloubky vypracovaný osobou s oprávněním k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, tzv. hydrogeologický posudek sestávající se ze zhodnocení původu vody, charakteru a hloubky jejího proudění, možnosti a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů podzemních vod a návrhu minimální hladiny podzemních vod, pokud toto nakládání může mít za následek podstatné snížení jejich hladiny.
 • Projektová dokumentace stavby vypracovaná osobou s autorizací k projektování vodohospodářských staveb a s oprávněním k projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem.
 • Souhrnné stanovisko Obvodního báňského úřadu.
 • Vyjádření krajského úřadu k projektu geologických prací.
 • Rozhodnutí, stanoviska, vyjádření, souhlasy, posouzení. Popřípadě jiná opatření dotčených orgánů, týkající se dané věci, pokud to po žadateli vyžadují jiné právní předpisy.
 • Souhlasné závazné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR pro studny nacházející se v chráněné krajinné oblasti.
 • Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů.
 • Souhlasné závazné koordinované stanovisko dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., které vydává odbor životního prostředí příslušného městského úřadu.
 • Závěrečná hydrogeologická zpráva zpracovaná osobou s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii a hydrogeologii.

Veškerou dokumentaci zajistíme